Durada: 2 hores.

Dirigit a: Tot el personal de l'empresa.

Objectius: Sensibilitzar al personal de la importància de la prevenció en l'empresa, identificar diferents riscos i els mitjans i accions per prevenir-los.

Donar a conèixer els riscos de caràcter general amb la finalitat de poder identificar-los i adoptar les pertinents mesures preventives. En aquest curs es mostren els conceptes generals en matèria de prevenció de riscos laborals relatius a les característiques generals dels locals, instal·lacions, equips de treball, equips de protecció individual, així com d’altres aspectes preventius, com són les actuacions en cas d’emergència, la senyalització, etc.

Durada: 30 hores


Dirigit a: 
Empresaris, treballadors designats, recursos preventius, delegats de prevenció, i tota aquella persona que hagi de desenvolupar funcions de nivell bàsic en l’empresa (annex I RD 39/1997) 

Objectius: Capacitar a l’alumne com a tècnic de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

Durada: 45 hores


Dirigit a: 
Empresaris, treballadors designats, recursos preventius, delegats de prevenció, i tota aquella persona que hagi de desenvolupar funcions de nivell bàsic en l’empresa (annex I RD 39/1997) 

Objectius: Capacitar a l’alumne com a tècnic de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

Durada: 2 hores.

Dirigit a: Treballadors amb funcions delegades en les investigacions d’accidents de treball.

Objectius: Conèixer l’obligació legal de realitzar la investigació de tots els danys a la salut que s’hagin produït, ressaltar la utilitat preventiva d’aquesta activitat, conèixer una metodologia de investigació d’accidents, aplicar la metodologia anterior a accidents concretes.

Durada: 2 hores.

Dirigit a: Comandaments intermedis, directius, encarregats amb responsabilitat en l’aplicació i implantació dels mitjans de coordinació d’activitats empresarials.

Objectius: Analitzar en quines situacions es fa necessari realitzar activitats de coordinació.

Establir les activitats de coordinació que s’han de dur a terme en cada cas, i els mitjans de coordinació establerts legalment, en funció de cada situació concreta.

Determinar les responsabilitats i funcions dels subjectes que participen en les activitats de coordinació.