La Higiene Industrial és l’especialitat preventiva que té com a finalitat prevenir les malalties professionals relacionades amb l’exposició dels treballadors a agents físics, químics i biològics. La Higiene Industrial estudia la presència d’aquests agents a l’ambient laboral, el seus possibles efectes sobre la salut i les mesures de protecció aplicables.